Onderneming

Samenleven, (levens)testament & verdeling

Wonen & hypotheek

Schenking & erfenis

Bijzonder onroerend goed

Algemene voorwaarden

Opdrachten die door ArkelStad Notarispraktijk B.V. met ingang van 1 juli 2020 worden aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden

1. ArkelStad Notarispraktijk B.V., tevens handelende onder de naam ArkelStad Notarissen, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Arkel, gemeente Molenlanden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ArkelStad Notarissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3. Het staat ArkelStad Notarissen vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. ArkelStad Notarissen zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. ArkelStad Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. De aansprakelijkheid van ArkelStad Notarissen is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

5. ArkelStad Notarissen licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

6. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door ArkelStad Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

7. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. ArkelStad Notarissen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

9. Declaraties van ArkelStad Notarissen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. ArkelStad Notarissen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan ArkelStad Notarissen:

  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

10. ArkelStad Notarissen behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

11. ArkelStad Notarissen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens ArkelStad Notarissen kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van ArkelStad Notarissen, maar ook ten behoeve van ieder van haar aandeelhouders en bestuurders van de vennootschappen die aandeelhouder zijn, de notarissen, de toegevoegd notarissen en de kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor ArkelStad Notarissen werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

14. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van ArkelStad Notarissen is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat.

15. ArkelStad Notarissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en kan op verzoek worden verstrekt.

16. Het merendeel van de dienstverlening van ArkelStad Notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan ArkelStad Notarissen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag ArkelStad Notarissen zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Postadres
Postbus 860
4200 AW Gorinchem
info@arkel-stad.nl

Bezoekadres Arkel
Raadhuisstoep 1
4241 BV Arkel
Telefoon: 0183 – 21 66 00

Bezoekadres Gorinchem
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem
Telefoon: 0183 – 21 66 00

Derdengeldenrekening
NL46 INGB 0007 5941 95
t.n.v. van ArkelStad Notarispraktijk B.V.

Op beide locaties is parkeren gratis. In geval van een fysieke beperking maakt u een afspraak op onze locatie in Gorinchem. Samen bespreken we de mogelijkheden, zodat er een plek in de parkeergarage kan worden gereserveerd en u gebruik kunt maken van de lift.
Bij uw bezoek aan onze locatie in Gorinchem kunt u zich bij aankomst melden bij de slagboom. Hierna opent de slagboom automatisch.