Onderneming

Samenleven, (levens)testament & verdeling

Wonen & hypotheek

Schenking & erfenis

Bijzonder onroerend goed

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen: Disclaimer) is van toepassing op de internetsite http://www.arkel-stad.nl/ van ArkelStad Notarispraktijk B.V.. Door deze internetsite te benaderen, verklaar je je akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Hoewel ArkelStad Notarispraktijk B.V. tracht juiste en volledige informatie aan te bieden, verstrekt ArkelStad Notarispraktijk B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist of volledig is. ArkelStad Notarispraktijk B.V. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer ArkelStad Notarispraktijk B.V. hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ArkelStad Notarispraktijk B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ArkelStad Notarispraktijk B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Intellectuele eigendomsrechten

ArkelStad Notarispraktijk B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArkelStad Notarispraktijk B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
ArkelStad Notarispraktijk B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of ArkelStad Notarispraktijk B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ArkelStad Notarispraktijk B.V. of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van eigenaren en medewerkers van ArkelStad Notarispraktijk B.V..

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
ArkelStad Notarispraktijk B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Postadres
Postbus 860
4200 AW Gorinchem
info@arkel-stad.nl

Bezoekadres Arkel
Raadhuisstoep 1
4241 BV Arkel
Telefoon: 0183 – 21 66 00

Bezoekadres Gorinchem
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem
Telefoon: 0183 – 21 66 00

Derdengeldenrekening
NL46 INGB 0007 5941 95
t.n.v. van ArkelStad Notarispraktijk B.V.

Op beide locaties is parkeren gratis. In geval van een fysieke beperking maakt u een afspraak op onze locatie in Gorinchem. Samen bespreken we de mogelijkheden, zodat er een plek in de parkeergarage kan worden gereserveerd en u gebruik kunt maken van de lift.
Bij uw bezoek aan onze locatie in Gorinchem kunt u zich bij aankomst melden bij de slagboom. Hierna opent de slagboom automatisch.